Algemene voorwaarden

De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, leveringen en facturaties uitgaande van de Nuyens Nicolas BV, en dit voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Iedere opdracht gegeven aan de Nuyens Nicolas BV impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. Enige verwijzing door de klant naar diens aankoopvoorwaarden wordt niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

1) In geval van een event is de reservering slechts definitief bij het ondertekenen van de offerte en het overmaken van een voorschot van 30%. Het niet tijdig betalen van het voorschot geeft de Nuyens Nicolas BV het recht de bestelling te annuleren. Uiterlijk 14 dagen voor het event dient een tweede voorschot van 30% van het totale factuurbedrag te worden overgemaakt tenzij anders voorzien in de offerte. Het niet tijdig betalen van enig voorschot geeft de Nuyens Nicolas BV het recht de bestelling te annuleren, zonder dat zij reeds betaalde bedragen dient terug te storten. Prijzen in de offerte zijn steeds onder voorbehoud van een bezoek van de locatie en/of wijzigingen van het concept. In de prijs op de offerte is er geen rekening gehouden met: kurkrecht, afname dranken of andere vergoedingen naar cateraars, deze vallen ten laste van de klant.

2) Het definitieve aantal gasten kan tot 8 werkdagen voor het feest schriftelijk gewijzigd worden, daarna kunnen geen annuleringen meer worden aanvaarden. De juiste gegevens in verband met uw event dienen ten laatste 3 weken voordien te worden besproken. De eventuele tafelindeling dient ten laatste 10 werkdagen voor het feest te worden overgemaakt.

3) Bij het her opmaken van de factuur worden er 25,00 euro administratiekosten aangerekend.

4) In geval van annulatie door de klant hanteert de Nuyens Nicolas BV onderstaande vergoedingen afhankelijk van de termijn tot het event: - langer dan 14 dagen op voorhand : 30% van het offertebedrag/bestelbon ; - minder dan 7 dagen op voorhand: 60% van het offertebedrag/bestelbon; - minder dan 3 dagen op voorhand: 100% van het offertebedrag/bestelbon;

5) De (slot)facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na het event/feest. Bedragen die op de vervaldatum niet zijn betaald (ook in geval van verschuldigde voorschotten), geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van een factuur, dan wel een voorschot, op de vervaldatum wordt het openstaande bedrag, onafhankelijk van eventuele nalatigheidsintresten en gerechtskosten, zonder ingebrekestelling vermeerderd met een vast bedrag ten belope van 15% met een minimum van 125,00 EUR, en dit als inningskosten. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt door middel van een aangetekend schrijven. Na die datum wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard.

6) Op vraag van de klant of diens gasten vernemen wij graag op voorhand de eventuele aanwezigheid van bepaalde allergenen. In gemeenschappelijk overleg zal bepaald worden in welke mate hiermee rekening kan worden gehouden. Dit op basis van het door u gekozen menu. Contaminatie is in mobiele keukens evenwel niet te vermijden. Gelieve in voorkomend geval ook de ernst van de allergie of intolerantie minstens 14 dagen voorafgaand aan het event te melden.

7) Gelieve er rekening mee te houden dat op externe locaties een aparte ruimte (min 25 tot 100 m2) dient te worden voorzien, alsook een ruimte om de verpakkingsmaterialen te stockeren. Voldoende elektriciteit met schakelkasten aan elk gewenst cateringpunt (door u te voorzien), watertoevoer, toegangswegen (met transpallet) zijn nodig om de uitvoering van uw evenement te kunnen garanderen. Indien het evenement niet op het gelijkvloers plaats heeft gaan wij ervan uit dat er een lift aanwezig is om de goederen met transpallet te verplaatsen. Parking vrachtwagen(s) en koelwagen(s) aan de werkruimte alsook parking personeel is door de klant te voorzien. Op de locatie van het event mogen er geen beperkingen voor op –en afbouw te zijn voor de Nuyens Nicolas BV, duidelijke afspraken m.b.t. opbouwtijdstippen worden met de klant en andere partijen afgesproken. Indien Nuyens Nicolas BV vertragingen oploopt door technische -of organisatorische zaken die geen deel uitmaken van onze catering zullen alle extra kosten verhaalbaar zijn.

8) Voor bepaalde materialen en meubilair doet de Nuyens Nicolas BV een beroep op derden. De aanlevering geschiedt met een oplegger of grote vrachtwagen. Indien deze niet door de poort kan of op de parking/oprit, dient de klant ons hiervan uiterlijk 14 dagen op voorhand te informeren. Wanneer er gelost dient te worden aan de openbare weg worden bijkomende uren van de levering in rekening gebracht aan het geldende uurtarief. Eventuele waarborgen op deze goederen dienen door de klant rechtstreeks te worden gesteld. De Nuyens Nicolas BV kan onmogelijk aangesproken worden voor enige gevolgschade of indirecte schade die zou veroorzaakt zijn door gebreken of fouten in de geleverde materialen. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van confetti, vuurwerk, heliumballonnen of carnaval-feestdecoratie. Schade (bvb.: glasbreuk, kaars- of wijnvlekken op linnen, enz…) toegebracht door de klant of diens gasten aan materialen, infrastructuur of aan aangestelde van de Nuyens Nicolas BV, vallen ten laste van de klant en zullen door deze integraal dienen te worden vergoed.

9) Afval en leeggoed worden door de Nuyens Nicolas BV of de leverancier van de materialen mee teruggenomen na het event, tenzij anders overeengekomen. Leeggoed van dranken, wordt enkel meegenomen in zoverre deze door de Nuyens Nicolas BV werden aangeleverd.

10) De Nuyens Nicolas BV kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door één van haar aangestelden dan wel gebeurlijke ongevallen, behoudens het geval deze opzettelijk werden veroorzaakt, dan wel in geval van zware fout.

11) De Nuyens Nicolas BV is niet aansprakelijk tegenover de klant voor annulatie, vertraging of enig verlies of schade welke door de klant zou geleden worden en welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van overmacht (met inbegrip, doch niet beperkt tot panne van voertuigen, installaties of machines, extreme weersomstandigheden, enz…) ten gevolge waarvan het event wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, ingetrokken of economisch onrendabel wordt gemaakt.

12) Op de rechtsverhouding tussen de Nuyens Nicolas BV en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van enig geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Nuyens Nicolas BV bevoegd om hiervan kennis te nemen.

13) Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou worden bevonden, blijven de overige bepaling onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderde bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Jaarlijkse vakantie

Wij zijn er even tussenuit tot en met 21 juli.

Tot dan!